چرا پول عامل بسیار مهمی در فرهنگ است؟

اول؛ خبر دخالت دولت و به هم زدن معامله گلزار حرف و حدیث‌های فراوانی داشت. دوم؛ معتقدم عدالت باید در همه جای این جامعه دیده شود. همان طور که یک بازیگر دستمزد بالا می‌گیرد دیگران هم باید دستمزد بالا داشته باشند یا حداقل متناسب. سوم؛ معتقدم عدالت پدیده‌ای تظاهری است (این را از دکتر جمالی… ادامه خواندن چرا پول عامل بسیار مهمی در فرهنگ است؟