در باب ماجراهای مرداک

۱‫.‬ این روزها کار شرکت نیوزکورپوریشن و روپرت مرداک به جاهای باریکی کشیده شده است. مجلس بریتانیا مرداک و پسرش و رئیس نیوزاینترنشنال را فراخواند تا در مورد ماجراهای شنود توضیح بدهند. مرداک در روزهای خوبی قرار ندارد. بعد از بریتانیا و فشارهای دولت بر رسانه‌های تحت نظارت شرکت نیوزکورپوریشن اکنون پلیس فدرال هم به… ادامه خواندن در باب ماجراهای مرداک