آوازه‌خوان خوب شهر ما، ترانه‌ای تازه بخوان …

آوازه‌خوان خوب شهر ما

ترانه‌ای تازه بخوان برای ما

چیزی بخوان که شرم‌مان

لابلای آن

گم شود برود هر کجایی دور از اینجای ما

چیزی بخوان برای فصل تازه‌

حرفی بزن با ما

رج بزن راهی جدید بر روی دیوار

زندگی را نقش بزن بار دیگر بر روی لوح سنگی

در بهار