دسته‌ها
یادداشت‌

فیلسوف دیگری از بین ما رفت

استیو جابز فیلسوفی بود که هنر و فناوری را به هم پیوند زد
استیو جابز فیلسوفی بود که هنر و فناوری را به هم پیوند زد